Bongariliiton säännöt

Bongariliiton syyskokouksessa 12.11.2005 hyväksytyt ja kevätkokouksessa 11.3.2006 vahvistetut uudet säännöt astuivat voimaan niiden rekisteröinnin yhteydessä 24.7.2006.

Bongariliiton kevätkokouksessa 12.12.2020 hyväksyttiin sääntömuutokset ja -lisäykset. Muutokset ovat nähtävissä osiossa kevät- ja syyskokousmateriaali 12.12.2020

BONGARILIITTO RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Bongariliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia harvinaisista lintulajeista kiinnostuneiden lintuharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä ja kehittää niihin kohdistuvaa harrastusta ja bongausta sekä edistää lintujen suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää lintuhavainnoista tiedottamista, järjestää kokouksia, parantaa lintujen määritystaitoa ja ohjaa jäsentensä käyttäytymistä maastossa. Yhdistys voi julkaista omaa lehteä tai vuosikirjaa ja osallistua lintupaikkojen kunnostukseen.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä lintuharrastaja tai -tutkija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja niiden nojalla annetut sisäiset ohjeet.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Myös sääntöjen ja niiden nojalla annettujen sisäisten ohjeiden vakava rikkominen oikeuttaa hallituksen päättämään jäsenen erottamisesta.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu maksetaan liittymis- tai eroamisajankohdasta riippumatta koko kalenterivuodelta.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoittalla kokouksesta yhdistyksen sähköisissä viestintäkanavissa sekä jäsenille lähetetyillä sähköposteilla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. päätetään Lintutiedotuksen mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja Lintutiedotukseen liittyneiden vuosimaksu seuraavalle kalenterivuodelle

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9. valitaan tarvittavat edustajat, jos yhdistys on liittynyt valtakunnalliseen yhteisöön        

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus voi vahvistaa kaikkia jäseniä sitovia bongaustilannetta koskevia sisäisiä ohjeita.

Hallitus asettaa työvaliokunnan ohjaamaan bongaustilanteita ja valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista. Työvaliokuntaan valitaan kolmesta viiteen jäsentä, joista yhden tulee olla hallituksen jäsen. Työvaliokunta raportoi hallitukselle.

Yhdistyksellä on lintuhavaintojen ilmoittamista varten muodostettu tiedotusjärjestelmä, Lintutiedotus. Siihen liittyminen on mahdollista vain yhdistyksen jäsenelle.

Lintutiedotuksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi erillisen, syyskokouksen määräämän vuosimaksun, joka maksetaan kokonaisena liittymisvuodelta. Tällä maksulla katetaan havainnoista tiedottamisen kustannukset. Mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä päättää kevätkokous.

Lintutiedotuksella on hallituksen nimittämä johtoryhmä, joka laatii järjestelmän käyttö- ja ilmoittamisohjeet ja ohjaa ilmoittamista. Hallitus valitsee Lintutiedotuksen johtoryhmään kolmesta viiteen jäsentä. Johtoryhmä raportoi hallitukselle.

Lintutiedotuksen välittämä tieto on yhdistyksen omaisuutta ja sen levittämisestä on sovittava Lintutiedotuksen johtoryhmän kanssa. Tietoa julkisesti käytettäessä on mainittava sen alkuperä.

Lintuhavaintoja koskevaa tietoa ei saa käyttää siten, että linnuille, ympäristölle tai ihmisille aiheutuu vahinkoa. Tiedon käyttäminen ei myöskään saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä yhdistyksen jäsenille.

Mikäli Lintutiedotukseen liittynyt rikkoo, mitä näiden sääntöjen 4 §:n 2 momentissa on mainittu, tai Lintutiedotuksen johtoryhmän tai työvaliokunnan yksittäistapauksissa antamia ohjeita, ja rikkomus on vakava tai toistuva, työvaliokunta voi päättää jäsenen sulkemisesta Lintutiedotuksesta toistaiseksi.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla lintujen suojelun tai lintuharrastuksen edistämiseen. Mikäli yhdistys lakkautetaan, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen hallitus päättää Vuoden bongari -tittelin myöntämisestä enintään yhdelle hengelle tai taholle vuosittain. Vuoden bongariksi ei voida nimittää istuvan hallituksen jäsentä.

1 § Yleistä

Bongariliitto ry:n kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päättäessä mahdollistaa etäosallistumisen, tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 

2 § Etäosallistumisoikeus

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteydellä tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen jäsenen on ilmoitettava halukkuudestaan käyttää etäosallistumista ennen hallituksen päättämää määräaikaa. Ilmoitusvelvollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. 

Kokouksen aikana voidaan osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen pois lukien mahdolliset vaalitilanteet sekä suljetut äänestykset. Vaaleihin ja suljettuihin äänestyksiin voivat osallistua vain fyysisesti paikalla olevat yhdistyksen jäsenet.

Kokoukseen osallistutaan käyttämällä hallituksen ilmoittamaa palvelua. 

3 § Etäosallistujien varmentaminen. Kokoukselle valitaan tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.

Osallistumisoikeus todennetaan etäyhteyden osalta yhtä luotettavasti kuin kokouspaikalla. 

4 § Teknisen häiriön vaikutukset

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä ja se on kohtuullisin toimin poistettavissa, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu. Mikäli häiriötä ei ole kohtuullisin toimin poistettavissa, on kokouksen puheenjohtajalla oikeus määrätä, että kokousta jatketaan ilman etäyhteyttä.